22/06/2020

Tuyển dụng 10/2020: Chuyên viên Pháp chế

22/06/2020
1. Mô tả công việc: – Xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án, kiểm tra, đánh giá tình hình, báo cáo định kỳ về triển khai thực hiện dự án; – Quản lý, điều hành Ban QLDA; phân công nhiệm vụ và đôn đốc, theo dõi, giám sát các […]
22/06/2020

Tuyển dụng 06/2020 | Chuyên viên Kế toán

22/06/2020
1. Mô tả công việc: – Xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án, kiểm tra, đánh giá tình hình, báo cáo định kỳ về triển khai thực hiện dự án; – Quản lý, điều hành Ban QLDA; phân công nhiệm vụ và đôn đốc, theo dõi, giám sát các […]
22/06/2020

Recruitment 2020 | Accountant Executive

22/06/2020
1. Mô tả công việc: – Xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án, kiểm tra, đánh giá tình hình, báo cáo định kỳ về triển khai thực hiện dự án; – Quản lý, điều hành Ban QLDA; phân công nhiệm vụ và đôn đốc, theo dõi, giám sát các […]
22/06/2020

Tuyển dụng 2020 | Chuyên viên Quản lý dự án

22/06/2020
1. Mô tả công việc: – Xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án, kiểm tra, đánh giá tình hình, báo cáo định kỳ về triển khai thực hiện dự án; – Quản lý, điều hành Ban QLDA; phân công nhiệm vụ và đôn đốc, theo dõi, giám sát các […]
22/06/2020

Tuyển dụng tháng 06/2020 – Vị trí: Trưởng ban quản lý dự án

22/06/2020
1. Mô tả công việc: – Xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án, kiểm tra, đánh giá tình hình, báo cáo định kỳ về triển khai thực hiện dự án; – Quản lý, điều hành Ban QLDA; phân công nhiệm vụ và đôn đốc, theo dõi, giám sát các […]