Tuyển dụng tháng 06/2020 – Vị trí: Trưởng ban quản lý dự án